Označování potravin

MASO

Maso balené i nebalené (i drůbež a zvěřina) se označuje kromě základních údajů (včetně data použitelnosti) i živočišným druhem, tržním druhem nebo druhem orgánu (např. plec, stehno, žebro, játra) a informací, zda je bez kostí či bez kůže. Výraz „čerstvé maso se pro účely označování používá pro maso tepelně neopracované, uchovávané při chladírenských nebo mrazírenských teplotách, včetně masa baleného vakuově nebo v ochranné atmosféře (v případě masa králíků a zvěře se za čerstvé považuje jen maso chlazené).

U celých jatečně opracovaných těl drůbeže se uvádí třída jakosti, a zda jsou přibaleny droby. Pokud jde o zvěř, označuje se maso volně žijících zvířat jako zvěřina a maso ze zvířat chovaných v zajetí jako maso zvěře ve farmovém chovu. U baleného masa je stejně jako u jiných živočišných produktů požadováno uvedení oválného razítka s číslem schválení výrobce

V případě hovězího masa se kvůli zajištění bezpečnosti a možnosti zpětného dohledání požadují další údaje, a to i u masa nebaleného (v písemné a viditelné formě v místě prodeje). Uvádí se kategorie, a sice slovy mladý skot, mladý býk, volek, jalovice, kráva, a dále registrační číslo zvířete, číslo jatek, číslo bourárny, země, kde se zvíře narodilo, bylo vykrmeno a poraženo, (pokud vše proběhlo v jedné zemi, uvede se její název za slovem původ). Na webových stránkách SVS lze ověřit původ zakoupeného hovězího masa, které pochází ze zvířat v tuzemsku chovaných, vykrmovaných a také poražených. Pokud je uvedeno, že zvíře bylo vyšetřeno na BSE, uvádí se i číslo laboratorního protokolu.Pokud se jakékoli maso prodává zmrazené, označuje se datem minimální trvanlivosti (skladuje se při teplotě alespoň -12 ºC a prodává se pouze balené).

Mleté maso může být připravené z masa skotu, prasat, ovcí a koz a prodává se buď balené (chlazené do 24 hod od umletí nebo zmrazené), nebo umleté před zákazníkem. U baleného se uvádí maximální obsah tuku v %, jednotlivé druhy použitých mas v % a příp. obsah dalších složek (z aditiv se do mletého masa může přidávat pouze kyselina askorbová, kyselina citronová a její soli kvůli trvanlivosti a barvě). Pokud je do mletého masa přidána sůl v množství nad 1 %, je výrobek označen jako masný polotovar (ostatní údaje jako u mletého masa).  Použijí-li se u mletého masa dále uvedená specifická označení, musí být splněn nařízením 2076/2005/ES stanovený obsah tuku (libové mleté maso musí mít nejvýše 7 %, mleté hovězí maso nejvýše 20 %, mleté vepřové maso nejvýše 30 %, mleté maso jiných druhů zvířat nejvýše 25 %), a stejným nařízením stanovený poměr kolagen/masná bílkovina vyjadřující podíl vazivové a svalové tkáně (u libového masa nejvýše 12, u vepřového nejvýše 18
u ostatních druhů nejvýše 15).

 

 

MASNÉ VÝROBKY

Pro nebalené masné výrobky (střívko či obdobný materiál se nepovažují za obal) je požadováno, aby při nabízení k prodeji byly viditelně umístěny v písemné formě především základní
ú
daje jako název, datum použitelnosti/trvanlivosti.

U balených i nebalených masných výrobků se většinou uvádí datum použitelnosti. Datum minimální trvanlivosti se uvádí jen na konzervách nebo trvanliv