Požadavky na zdravotní stav pracovníků v potravinářství

Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné (provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže a ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje) musí být k této činnosti zdravotně způsobilé, musí mít zdravotní průkaz  a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje nebo zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

 

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením v případě

 • je-li pracovník postižen průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním anebo je-li podezřelý z nákazy
 • vyskytuje-li se na pracovišti ,v jeho domácnosti nebo v místě jeho pobytu průjmové onemocnění. Tato vyšetření provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje.
 • nařídí-li vyšetření rozhodnutím  orgán ochrany veřejného zdraví.

 

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna: 

 • informovat ošetřujícího lékaře, který fyzickou osobu registruje,  o druhu a povaze své pracovní činnosti
 • musí mít zdravotní průkaz u sebe a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví
 • uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny

 

Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna

 • kontrolovat uplatnění znalostí a zásad osobní a provozní hygieny zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými příslušníky
 • zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním
 • k výkonu činností epidemiologicky závažných používat jen pitnou vodu

 

Provozovatel potravinářského podniku je povinen

 • dodržovat povinnosti vyplývající ze závazných předpisů Evropského společenství
 • dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a uvádění do oběhu potravin
 • oddělit prostory určené pro výrobu a zacházení s potravinami od jiných prostor
 •  zajistit při výrobě potravin a zacházení s nimi hygienické podmínky a požadavky
 • používat jen takové předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, které odpovídají požadavkům na ochranu veřejného zdraví
 • vést evidenci o provedené ochranné dezinsekci a deratizaci zaměřené na likvidaci původců nákaz a o zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů
 • určit ve fázích výroby a uvádění do oběhu kritické body , ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci
 • oznámit písemně nebo způsobem dálkového přenosu dat zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho zahájení, případně ukončení

 

Provozovatel, který vyrábí potraviny je povinen

 • používat potravní doplňky, přídatné látky nebo aromatizující látky v souladu s prováděcím právním předpisem
 • zajistit pravidelnou kontrolu nad dodržováním požadavků na zdravotní nezávadnost a jakost potravin
 • provádět pravidelné proškolování zaměstnanců, seznamovat je s hygienickými podmínkami  a požadavky a vést o tom záznamy.