Zásady osobní hygieny

Pracovníci v potravinářství musí bezpodmínečně dodržovat všechny zásady
osobní hygieny, která je zásadním předpokladem zabezpečení zdravotní
nezávadnosti potravin při jejich výrobě, zpracování, přepravě, skladování,
vystavování, prodeji i jakékoli manipulaci s nimi.

Pro zabezpečení osobní hygieny je nezbytné zajistit dostatečné množství
zdravotně nezávadné tekoucí teplé i studené pitné vody, vhodné mycí, čistící,
případně i dezinfekční přípravky (dávkovač s tekutým mýdlem, zásobník na
jednorázové ručníky nebo elektrický osoušeč a odpovídající baterie (požadovaný typ
je dán legislativním předpisem – pro prodejny platí baterie bez ručního a pažního
ovládání uzavírání tekoucí vody v předsíních záchodů a v úsecích pro úpravu a
prodej nebalených potravin s nároky na nízkou teplotu ).

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky. V průběhu
práce s potravinami je nutné pravidelně si umývat ruce v tekoucí teplé vodě
s použitím mýdla. Umývání rukou je třeba provádět před každým zahájením práce,
po každém znečištění rukou, při přechodu z jednoho druhu činnosti na jinou, zvláště
z méně čisté práce na čistší. Naprostou samozřejmostí je důkladné umytí rukou po
každém použití záchodu, po manipulaci s odpady. Pro osušení se používají ručníky
na jedno použití, popřípadě elektrický osoušeč rukou.

Pracovník má za povinnost zajištění péče o ruce , nehty na rukou ostříhané na
krátko, čisté, bez lakování, na rukou se nesmí nosit ozdobné předměty, před
příchodem na pracoviště odkládáme všechny prstýnky, náramky i hodinky. Při
manipulaci s potravinou nebalenou určenou k přímé spotřebě používáme podávací
náčiní nebo rukavice na jedno použití.

Během vlastní práce v kontaktu s potravinou nesmí pracovníci provádět žádné
toaletní či hygienické úkony, jako např. česání vlasů, stříhání nehtů apod. Nesmí
také při jakékoli manipulaci s potravinou smrkat a kýchat. V případě potřeby používá
kapesník papírový na jedno použití a ochranné prostředky (ústní rouška).

Hygienickým zásadám také odporuje slinění prstů a foukání do obalového materiálu.
Pracovníci musí nosit čisté osobní ochranné prostředky odpovídající charakteru
činnosti.

Při jakékoli manipulaci s potravinou musí mít pracovníci čistý pracovní oděva vhodnou pracovní obuv.

Při výrobě potravin a pokrmů je pracovní oděv doplněn účelnou pokrývkou hlavy.

Pracovní oděv je udržován v čistotě a je vyměňován dle potřeby v průběhu směny.

Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace , pracovník opět používá jednorázové ochranné
rukavice a ústní roušku.

Pracovník nesmí opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním
oděvu a v pracovní obuvi.
Pracovník má k dispozici šatny určené pro ukládání použitého pracovního
oděvu a občanského oděvu na místo k tomu vyčleněné, pracovní oděv a občanský
oděv je ukládán odděleně .

Pokud se pracovník řízne nebo poraní, musí okamžitě ukončit práci
s potravinou. Až do doby ošetření a přiložení obvazu nesmí zacházet
s potravinou.Obvaz na poraněném místě musí být nepropustný pro vodu a musí být
pevně připevněn. Barva obvazu nesmí být nápadná, musí být světlé barvy.
Pracovníci vždy o úrazu musí informovat vedení prodejny.

Pracovníci musí mít k dispozici odpovídající hygienické zařízení (provozní WC
s předsíňkou, která je opatřena umyvadlem s odpovídající baterií, dávkovačem
tekutého mýdla, jednorázovými ručníky a věšákem na zavěšení pracovního pláště,
který zde pracovník zavěšuje před použitím WC).

Při manipulaci s potravinami je zakázáno jíst, pít, kouřit a žvýkat, v zázemí
prodejny se nesmí volně pohybovat cizí osoby a zvířata (psi, kočky apod.). Pro
kontakt s návštěvou musí být zajištěn vyhrazený prostor.

Do prodejny nesmí také vstupovat výše zmíněná zvířata, výjímku má pes doprovázející nevidomou osobu a pes speciálně vycvičený pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením.