110/1997 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 24. dubna 1997

   o  potravinách  a  tabákových  výrobcích a o změně a doplnění některých
   souvisejících zákonů

   Změna: 166/1999 Sb.

   Změna: 306/2000 Sb.

   Změna: 306/2000 Sb. (část)

   Změna: 119/2000 Sb.

   Změna: 306/2000 Sb. (část)

   Změna: 146/2002 Sb. (část)

   Změna: 146/2002 Sb.

   Změna: 146/2002 Sb. (část), 131/2003 Sb.

   Změna: 274/2003 Sb.

   Změna: 94/2004 Sb.

   Změna: 146/2002 Sb. (část)

   Změna: 316/2004 Sb.

   Změna: 558/2004 Sb.

   Změna: 392/2005 Sb.

   Změna: 444/2005 Sb.

   Změna: 229/2006 Sb.

   Změna: 296/2007 Sb.

   Změna: 120/2008 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY

   § 1

   Předmět úpravy

   (1)    Tento    zákon   zapracovává   příslušné   předpisy   Evropských
   společenství^1)  a  upravuje  v návaznosti na přímo použitelné předpisy
   Evropských  společenství^1a)  povinnosti  provozovatele potravinářského
   podniku^1b)  a  podnikatele,  který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové
   výrobky,   a   upravuje   státní   dozor   nad  dodržováním  povinností
   vyplývajících   z   tohoto  zákona  a  z  přímo  použitelných  předpisů
   Evropských společenství^1a).

   (2)  Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele ohlásit
   zásoby^1c)   potravin  nebo  zemědělských  výrobků  stanovené  v  přímo
   použitelných předpisech Evropských společenství^1d) (dále jen "zásoby")
   a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.

   (3)  Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby
   a  zásobování pitnou vodou a podmínky výroby pokrmů a jejich uvádění do
   oběhu stanoví zvláštní právní předpis.^1e)

   § 2

   Základní pojmy

   Pro účely tohoto zákona se rozumí

   a)  potravinami  látky  určené  ke  spotřebě člověkem v nezměněném nebo
   upraveném  stavu  jako  jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva^2) a omamné
   nebo  psychotropní  látky;^2a)  za  potravinu  podle  tohoto  zákona se
   považují  i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci,
   které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace,

   b)  potravinami  živočišného původu potraviny, jejichž hlavní surovinou
   při výrobě jsou suroviny živočišného původu,

   c)  potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen "potraviny
   nového  typu")  potraviny  nebo  složky  vyrobené  a uvedené do oběhu v
   souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství,^2b)

   d)  surovinami  zemědělské,  lesní,  mořské  a jiné produkty určené pro
   výrobu potravin, popřípadě potraviny určené k dalšímu zpracování,

   e)  surovinami  živočišného  původu  všechny  části  těl zvířat, ptáků,
   zvěře,  mořských  a  sladkovodních  živočichů,  mléko,  vejce  a  včelí
   produkty,^2c)

   f) zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují chemické,
   fyzikální   a   mikrobiologické   požadavky  na  zdravotní  nezávadnost
   stanovené   tímto   zákonem,  přímo  použitelným  předpisem  Evropských
   společenství  a prováděcím právním předpisem nebo které jsou uváděny do
   oběhu  se souhlasem Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 3a odst.
   1 nebo § 11 odst. 2 písm. b) bodu 1,

   g)  jakostí  soubor  charakteristických  vlastností jednotlivých druhů,
   skupin  a  podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou
   stanoveny  tímto  zákonem,  prováděcím  právním  předpisem  anebo přímo
   použitelným předpisem Evropských společenství,

   h) druhem potraviny potraviny vykazující shodné základní vlastnosti,

   i)  doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu
   a  která  je  koncentrovaným  zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo
   dalších  látek  s  nutričním  nebo  fyziologickým účinkem, obsažených v
   potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých
   odměřených množstvích,

   j)  přídatnými  látkami  látky  bez ohledu na jejich výživovou hodnotu,
   které  se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako
   charakteristická  potravní  přísada  a  přidávají  se  do  potravin při
   výrobě,  balení,  přepravě  nebo  skladování,  čímž se samy nebo jejich
   vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny,

   k)  látkami  určenými k aromatizaci potravin látky používané a určené k
   tomu,  aby při přidání do potraviny udělovaly potravině vůni nebo chuť,
   kterou   by   potravina   bez   těchto   látek  neměla  nebo  neměla  v
   charakteristické intenzitě,

   l)   pomocnými   látkami   látky   používané   při  výrobě  potravin  z
   technologických důvodů; nestávají se součástí potraviny, ale v konečném
   výrobku  se  mohou  vyskytovat  ve  stopovém  toxikologicky nevýznamném
   množství,

   m)   látkami  kontaminujícími  látky,  které  se  do  potravin  dostaly
   neúmyslně  při  výrobě,  zpracování,  balení, přepravě nebo skladování,
   mimo mechanické znečištěniny, mikroby, živé nebo mrtvé živočišné škůdce
   a části jejich těl,

   n)  výrobou  potravin  čištění,  třídění,  upravování,  opracování nebo
   zpracování  surovin,  popřípadě  přidávání  dalších  látek  uvedených v
   písmenech  i) až l) nebo povolených podle § 11 odst. 2 písm. b), včetně
   balení  a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do oběhu; za výrobu
   potravin se nepovažuje zemědělská prvovýroba,

   o)  uváděním  do  oběhu  nabízení  k  prodeji,  prodej  nebo jiné formy
   nabízení  ke spotřebě; skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz
   za účelem prodeje ode dne propuštění do volného oběhu,

   p)  datem  použitelnosti  datum ukončující dobu, po kterou si potravina
   podléhající   rychle   zkáze,  při  dodržování  skladovacích  podmínek,
   zachovává  své  specifické  vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní
   nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu,

   q)  datem  minimální  trvanlivosti  datum vymezující minimální dobu, po
   kterou  si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování
   skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost,

   r) původním použitím potraviny použití stanovené výrobcem,

   s)  potravinami  použitelnými  k jinému než původnímu použití potraviny
   zdravotně  nezávadné,  které však nesplňují požadavky na jejich původní
   použití,

   t)  šarží  množství  druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za
   stejných podmínek,

   u) tabákovými výrobky tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání
   nebo  žvýkání,  pokud  jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z tabáku, včetně
   tabáku geneticky upraveného,

   v)  klasifikací  jatečně  upravených  těl  jatečných  zvířat  (dále jen
   "klasifikace  jatečných  zvířat")  způsob zařazování jatečně upravených
   těl   jatečných  zvířat  do  tříd  jakosti  způsobem  stanoveným  přímo
   použitelnými  předpisy  Evropských  společenství  a  prováděcím právním
   předpisem,

   w) potravinou neznámého původu potravina, u které nelze prokázat jejího
   výrobce nebo u dovezené potraviny zemi původu a jejího výrobce.

   § 3

   Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

   (1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen

   a)  dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky
   na jakost potravin,

   b)  dodržovat  ve  všech  fázích  výroby  a  uvádění  potravin do oběhu
   technologické  a  hygienické  požadavky,  způsob  a  podmínky přepravy,
   skladování a manipulace s potravinami,

   c)  dodržovat  požadavky pro obsah, podmínky a způsob použití vitaminů,
   minerálních  látek  a  dalších  látek  s  nutričním  nebo fyziologickým
   účinkem,   dále   látek   přídatných,  pomocných  a  látek  určených  k
   aromatizaci,

   d)  dodržovat  požadavky pro druhy a přípustná množství kontaminujících
   látek,  reziduí  pesticidů,  toxikologicky  významných  látek  a  látek
   vznikajících činností mikroorganismů v potravinách a surovinách,

   e)  zajistit,  aby  v  potravinách nebylo překročeno nejvyšší přípustné
   množství  zbytků  veterinárních  léčiv  a  biologicky  aktivních  látek
   používaných v živočišné výrobě,

   f)  dodržovat  požadavky  na  čistotu  a identitu látek uvedených v § 2
   písm. i) až l), vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním
   nebo fyziologickým účinkem,

   g)  při  použití  přídatných látek schválených rozhodnutím Ministerstva
   zdravotnictví  podle  §  3a  odst.  1  nebo  doplňků stravy schválených
   rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b) bodu
   1  dodržovat  schválený rozsah použití a označení těchto látek na obalu
   potraviny,

   h)  poskytnout  potřebný  počet  zaměstnanců  a  odpovídající technické
   vybavení   pro  zajištění  výkonu  kontroly  podle  přímo  použitelných
   předpisů  Evropských společenství upravujících dovoz některých potravin
   ze třetích zemí^3a),

   i)  oznámit  v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos
   dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto
   zákona  nejpozději  v  den,  kdy  tyto skutečnosti nastaly, příslušnému
   orgánu  dozoru  s  uvedením  svého jména, příjmení nebo obchodní firmy,
   místa  podnikání  a  adresy  provozovny,  jde-li o osobu fyzickou, nebo
   obchodní  firmy  nebo  názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu
   právnickou,   dále  identifikačního  čísla  a  předmětu  činnosti  nebo
   podnikání.

   (2)  Provozovatel  potravinářského podniku, který vyrábí potraviny nebo
   suroviny, je dále povinen

   a)  získávat  k  výrobě  balené pramenité vody, balené kojenecké vody a
   balené  přírodní  minerální  vody  vodu  jen  z podzemních zdrojů vody;
   úpravu   balené   pramenité  vody  pomocí  vzduchu  obohaceného  ozonem
   provozovatel  potravinářského  podniku ohlásí předem příslušnému orgánu
   státního dozoru,

   b)  zajistit  pravidelnou kontrolu dodržování požadavků kladených tímto
   zákonem  a  technických požadavků^3b) na zdravotní nezávadnost a jakost
   vyráběných  potravin  a  v  době  radiační mimořádné situace dodržování
   požadavků   na   nejvyšší  přípustné  úrovně  radioaktivní  kontaminace
   potravin  stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství
   upravujícím nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin
   a  krmiv  po  jaderné  havárii  nebo  jiném  případu radiační mimořádné
   situace^3c) a vést o provedených kontrolách evidenci,

   c)  používat  k  výrobě  tepelně  neopracovaných potravin pouze tepelně
   ošetřené vaječné obsahy.

   (3)  Tímto  zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a
   provozní  hygieny  a  podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a
   deratizace, stanovené zvláštními právními předpisy.^1e),^2c)

   (4)  Provozovatel  potravinářského podniku, který dováží potraviny nebo
   suroviny z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie (dále jen
   „třetí země“), je povinen

   a)  pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství,
   předložit  celnímu  úřadu  osvědčení  vydané  k tomu příslušným orgánem
   třetí  země  potvrzující,  že dovážená potravina nebo surovina odpovídá
   požadavkům  tohoto přímo použitelného předpisu Evropských společenství;
   tímto  ustanovením  nejsou  dotčeny  požadavky  stanovené  veterinárním
   zákonem^2c),

   b)  zajistit provedení další kontroly dovážené potraviny nebo suroviny,
   pokud  tak stanoví přímo použitelné předpisy Evropských společenství, a
   to způsobem, v rozsahu a za podmínek v něm stanovených,

   c)  předložit  celnímu  úřadu v době radiační mimořádné situace vývozní
   certifikát   v   souladu   s  přímo  použitelným  předpisem  Evropských
   společenství   upravujícím   podmínky   dovozu  potravin  nebo  surovin
   pocházejících ze třetích zemí^3d).

   (5)  Provozovatel  potravinářského  podniku  u  potravin  nebo  surovin
   určených na vývoz do třetích zemí je povinen

   a)  dodržovat  příslušné  podmínky  a  požadavky  na jakost a zdravotní
   nezávadnost  potraviny nebo suroviny stanovené právními předpisy, pokud
   není předpisy v zemi určení nebo mezinárodní smlouvou stanoveno jinak,

   b)  upozornit  příslušný  orgán  v  zemi  určení v případě, že vyvážená
   potravina nevyhovuje požadavkům podle písmene a),

   c)  uskutečnit  vývoz  potraviny, která nevyhovuje požadavkům na jakost
   podle  písmene a), pouze se souhlasem příslušného orgánu v zemi určení;
   potravinu,  která  nevyhovuje  zdravotním požadavkům podle písmene a) a
   představuje  riziko  ohrožení  zdraví,  nelze  vyvézt  ani se souhlasem
   orgánu v zemi určení,

   d)  předložit  celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace na území
   České republiky osvědčení, že vyvážená potravina nebo surovina vyhovuje
   nejvyšší   přípustné   úrovni   radioaktivní  kontaminace  podle  přímo
   použitelných  předpisů  Evropských  společenství  upravujících nejvyšší
   přípustné  úrovně  radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a zvláštní
   podmínky  pro  vývoz  potravin  a  krmiv  po jaderné havárii nebo jiném
   případu radiační mimořádné situace^3e),

   e)  pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství,
   předložit  celnímu  úřadu  osvědčení potvrzující, že vyvážená potravina
   nebo  surovina  odpovídá  požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu
   Evropských společenství.

   (6)  S  potravinami  nebo  surovinami, které neodpovídají požadavkům na
   nejvyšší   přípustnou   radioaktivní   kontaminaci,  se  nakládá  podle
   rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) vydaného na základě stanoviska Státního
   úřadu pro jadernou bezpečnost.^3c)

   (7)  V  případě vývozu nebo dovozu potravin nebo surovin podle odstavce
   6,  nebo  potravin nebo surovin neznámého původu, celní úřad neprodleně
   oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle odstavce 6, který rozhodne o
   způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami nebo surovinami.

   (8)  K  uvedení  volně rostoucích jedlých hub do oběhu za účelem jejich
   prodeje  spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely
   musí  mít  provozovatel  potravinářského  podniku odbornou způsobilost,
   kterou prokazuje osvědčením vydaným podle odstavce 9.

   (9)  Osvědčení  prokazující  znalost  hub  vydávají  krajské hygienické
   stanice1e)  na  základě  úspěšného  složení zkoušky ze znalosti hub. Za
   vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek.

   (10)  Ke  zkoušce  ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá,
   mající  osvědčení  o  zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní
   způsobilost  osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k
   léčebné péči; součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

   (11) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká

   a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

   b)  po  uplynutí  5  let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65
   let,

   c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.

   § 3a

   Povinnosti   provozovatelů  potravinářských  podniků,  kteří  vyrábějí,
   dovážejí nebo uvádějí do oběhu přídatné látky

   (1) Jiné přídatné látky než stanovené v prováděcím právním předpisu lze
   používat  k  výrobě  potravin,  dovážet  nebo  uvádět do oběhu pouze se
   souhlasem     Ministerstva    zdravotnictví.    Souhlas    Ministerstva
   zdravotnictví  se  vydává  nejdéle  na dobu 2 let. Souhlas nelze vydat,
   pokud  ohledně  téže  přídatné  látky  jiný  členský stát Evropské unie
   požádal  Komisi  Evropských  společenství  o  její  zařazení do seznamu
   povolených  přídatných  látek  a  tato  žádost byla zamítnuta nebo o ní
   nebylo  do  18 měsíců od jejího předložení rozhodnuto; souhlas z těchto
   důvodů   zaniká   dnem,   kdy   Ministerstvo   zdravotnictví  s  těmito
   skutečnostmi  seznámí  osobu, které byl souhlas podle věty první vydán.
   Oznámení o zániku souhlasu se doručuje do vlastních rukou adresáta. Pro
   udělení nového souhlasu se obdobně použije odstavec 5 věta poslední.

   (2)    Žádost    podává    Ministerstvu    zdravotnictví   provozovatel
   potravinářského  podniku,  který přídatnou látku vyrábí, dováží nebo ji
   uvádí do oběhu.

   (3) Žádost podle odstavce 2 musí obsahovat

   a)  specifikaci  přídatné  látky,  popřípadě  povahu zdroje, který není
   tradiční,

   b) technologické zdůvodnění,

   c)  dokumentaci  obsahující  skutečnosti  nutné pro zdravotní posouzení
   přídatné  látky, zejména výsledky toxikologického testování, z nichž je
   zřejmé,  že  byl  vzat  v úvahu kumulativní, synergický nebo zesilující
   účinek  a projevy intolerance organismu k látkám pro něj cizím, údaje o
   toxicitě  s  důkazem,  že přídatná látka neporuší zdravotní nezávadnost
   potraviny  sama  či  reakcí  nebo  interakcí  s potravinou, obalem nebo
   jinými látkami a surovinami, které jsou v potravině obsaženy, a údaje o
   čistotě přídatné látky,

   d)  druhy  potravin, do kterých lze přídatnou látku přidávat a podmínky
   jejího  použití,  včetně  množství  ve  výsledné potravině a zdůvodnění
   rozsahu použití přídatné látky při výrobě potraviny.

   (4) V souhlasu Ministerstvo zdravotnictví stanoví druhy potravin včetně
   potravin  určených  pro zvláštní výživu, do kterých lze přídatnou látku
   přidávat, a podmínky jejího použití; v souhlasu lze stanovit i způsob a
   rozsah  značení  přídatné  látky  na  obale.  Při  rozhodování o vydání
   souhlasu  Ministerstvo  zdravotnictví  přihlédne  k  tomu, aby množství
   přídatné  látky  bylo  omezeno  na  nejnižší  míru potřebnou k dosažení
   požadovaného  účinku, a zohlední akceptovatelnou denní dávku nebo odhad
   pravděpodobného příjmu přídatné látky ze všech zdrojů.

   (5) Ministerstvo zdravotnictví o vydání souhlasu jménem České republiky
   do  2  měsíců  ode  dne jeho vykonatelnosti informuje Komisi Evropských
   společenství a ostatní členské státy Evropské unie. Před uplynutím doby
   2  let  může  Ministerstvo zdravotnictví jménem České republiky požádat
   Komisi  Evropských  společenství  o  zahrnutí  nové  přídatné  látky do
   seznamu  povolených  přídatných  látek. V žádosti uvede podklady, které
   zařazení  látky  do  seznamu podporují a způsob použití přídatné látky.
   Pokud  Komise  Evropských společenství předá návrh České republiky Radě
   Evropských   společenství,   prodlužuje   se  doba  platnosti  souhlasu
   Ministerstva  zdravotnictví  o dobu nutnou k rozhodnutí Rady Evropských
   společenství,  nejdéle  však  na  dobu 18 měsíců. Pokud Rada Evropských
   společenství  návrhu  České  republiky  na  zařazení  přídatné látky do
   seznamu  vyhoví,  prodlužuje  se  doba  platnosti souhlasu Ministerstva
   zdravotnictví o dalších 18 měsíců. Pokud Komise Evropských společenství
   návrh  České  republiky  nepředloží  k  rozhodnutí  příslušnému  orgánu
   Evropských  společenství nebo tento orgán ve stanovené lhůtě o zařazení
   do  seznamu  nerozhodne,  zaniká  souhlas  Ministerstva  zdravotnictví,
   udělený   nebo   prodloužený   podle   tohoto   ustanovení,  dnem,  kdy
   Ministerstvo zdravotnictví s touto skutečností seznámí osobu, které byl
   souhlas  podle  odstavce 1 vydán. Pro tutéž přídatnou látku, pro kterou
   souhlas  zanikl,  nelze  udělit  nový  souhlas,  pokud  to neodůvodňuje
   vědecký a technický pokrok, dosažený od doby zániku souhlasu.

   (6)  Přídatné  látky  musí  být  trvale  sledovány  a v případě potřeby
   přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých
   informací.  Ministerstvo  zdravotnictví  z  moci  úřední  změní souhlas
   vydaný  podle  odstavce  1, dojde-li ke změně podmínek použití přídatné
   látky  nebo jsou-li zjištěny nové informace nebo přehodnoceny stávající
   informace o vlivu přídatné látky na lidské zdraví.

   (7)  Jestliže přídatná látka nebo její použití při výrobě potravin může
   ohrozit lidské zdraví, Ministerstvo zdravotnictví souhlas udělený podle
   odstavce 1 z moci úřední odejme.

   (8)  V  rozhodnutí  podle  odstavců  6  a  7 Ministerstvo zdravotnictví
   stanoví  podmínky  a  lhůtu  pro  doprodej nebo jinou spotřebu přídatné
   látky nebo potraviny, která tuto přídatnou látku obsahuje.

   § 3b

   (1)  Podnikatel podle § 1 odst. 2 je povinen ohlásit místně příslušnému
   inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce

   a)  zásoby  zjištěné podle zvláštních právních předpisů^21) k 1. květnu
   2004,

   b) zásoby za období let 2001, 2002 a 2003, vždy k 1. květnu,

   c)  zásoby cukru, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků také k 1.
   květnu 2000.

   (2)  Ohlašovací  povinnost  zásob  podle odstavce 1 písm. a) až c) musí
   splnit  podnikatel  uvedený  v  §  1 odst. 2 nejpozději do 31. července
   2004;   to   neplatí   pro  zásoby  cukru,  izoglukózy,  fruktózy  nebo
   zpracovaných  výrobků  podle  odstavce  1  písm.  a),  u  kterých  musí
   podnikatel  splnit  ohlašovací  povinnost do 10 dnů od nabytí účinnosti
   tohoto zákona.

   (3)  Kromě  povinností podle odstavců 1 a 2 je podnikatel uvedený v § 1
   odst.  2  povinen  ohlásit  nejpozději  do  31.  července  2004  místně
   příslušnému  inspektorátu  Státní  zemědělské  a potravinářské inspekce
   množství  cukru,  izoglukózy,  fruktózy  a  zpracovaných výrobků, které
   podnikatel

   a) dovezl,

   b) vyvezl,

   c) nakoupil na tuzemském trhu,

   d) prodal na tuzemském trhu,

   za  období  let 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, vždy od 1. května do 30.
   dubna následujícího roku.

   (4) Rozsah zásob, jejich vznik a pohyb, na které se vztahuje ohlašovací
   povinnost  podle  odstavců 1 až 3 a vzor formuláře stanoví Ministerstvo
   zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

   § 3c

   Povinnosti  provozovatelů  potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo
   dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu

   (1)  Provozovatel  potravinářského  podniku, který vyrábí nebo dováží z
   třetí  země potravinu určenou pro zvláštní výživu, která není stanovena
   v prováděcím právním předpisu, je povinen před jejím prvním uvedením do
   oběhu  zaslat  Ministerstvu  zdravotnictví a v kopii ministerstvu český
   text  označení,  který  má  být  uveden  na obale výrobku. Provozovatel
   potravinářského  podniku,  který takovou potravinu uvedl předtím poprvé
   do  oběhu  v  jiném  členském  státě Evropské unie, označí v oznámení i
   orgán tohoto jiného členského státu Evropské unie, který byl informován
   jako první.

   (2) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vyžádat si od provozovatele
   potravinářského podniku, který podal oznámení podle odstavce 1, odborné
   ověření  oznámené  potraviny  včetně  údajů  o  tom,  že  je vhodná pro
   označené  výživové  účely,  splňuje  označené  výživové  požadavky,  je
   označena   způsobem   stanoveným   prováděcím  právním  předpisem  nebo
   rozhodnutím příslušného správního úřadu a je uváděna na trh s označením
   účelu  použití.  Je-li  takové  odborné  ověření  obsaženo  v  dostupné
   publikaci, postačí, uvede-li provozovatel potravinářského podniku odkaz
   na tuto publikaci.

   (3) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zakázat nebo omezit uvádění
   do  oběhu potraviny pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním
   předpisu,  která  nesplňuje  označené  výživové  účely,  není  označena
   způsobem  stanoveným  prováděcím  právním  předpisem  nebo  rozhodnutím
   příslušného  správního  úřadu,  není uváděna do oběhu s označením účelu
   použití  nebo  ohrožuje zdraví, ačkoli je v oběhu v jednom nebo ve více
   členských  státech  Evropské  unie, jakož i rozhodnout o zrušení tohoto
   opatření.  O  tomto  postupu  a  jeho  důvodech  je  povinno neprodleně
   informovat  ostatní  členské  státy  Evropské  unie a Komisi Evropských
   společenství.

   § 3d

   Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku

   (1)  Provozovatel  potravinářského  podniku, který vyrábí nebo uvádí do
   oběhu  potravinu,  do  níž  byly přidány vitaminy, minerální látky nebo
   další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem (dále jen „obohacená
   potravina“),  počáteční  kojeneckou  výživu  nebo  doplňky  stravy,  je
   povinen  před  jejich  prvním  uvedením  do  oběhu  zaslat Ministerstvu
   zdravotnictví,  a v kopii ministerstvu, český text označení, který bude
   uveden na obale výrobku, a v případě obohacené potraviny je povinen též
   neprodleně  podat Ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu informaci o
   stažení výrobku z oběhu.

   (2)  Provozovatel  potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze
   třetí  země  dietní  potravinu  pro zvláštní lékařské účely, je povinen
   před  jejím  uvedením do oběhu zaslat Státní zemědělské a potravinářské
   inspekci český text označení, který bude uveden na obale výrobku.

   (3)  Provozovatel  potravinářského  podniku, který vyrábí nebo uvádí do
   oběhu  potravinu,  v jejímž označení na obale nebo v reklamě je uvedeno
   zdravotní tvrzení, je povinen

   a)  před  prvním uvedením takové potraviny do oběhu zaslat Ministerstvu
   zdravotnictví a v kopii ministerstvu český text tohoto tvrzení,

   b) na žádost Ministerstva zdravotnictví neprodleně předložit podklady a
   údaje   podle  přímo  použitelného  předpisu  Evropských  společenství,
   upravujícího výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin^3f).

   (4)  Provozovatel  potravinářského  podniku, který vyrábí nebo uvádí do
   oběhu  potravinu,  v jejímž označení na obale nebo v reklamě je uvedeno
   výživové tvrzení, je povinen

   a) před prvním uvedením takové potraviny do oběhu zaslat ministerstvu a
   v kopii Ministerstvu zdravotnictví český text tohoto tvrzení,

   b)  na  žádost ministerstva neprodleně předložit podklady a údaje podle
   přímo   použitelného  předpisu  Evropských  společenství,  upravujícího
   výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin^3f).

   § 4

   Ozařování potravin

   (1)  Podmínky  použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k
   ošetření  potravin a surovin, druhy potravin a surovin, které lze takto
   ošetřit, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou
   být  jednotlivé  druhy  potravin a surovin vystaveny, a způsob označení
   ozářených potravin na obale stanoví prováděcí právní předpis. Potraviny
   neuvedené  v  prováděcím právním předpise lze způsobem podle věty první
   ošetřit  pouze  se souhlasem Ministerstva zdravotnictví a za podmínek v
   něm stanovených.

   (2)  Osoba provádějící ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením
   musí

   a) jmenovitě určit fyzickou osobu odpovědnou za dodržování podmínek pro
   ozařování, stanovených prováděcím právním předpisem,

   b)  vést  u  každého  zdroje ionizujícího záření dokumentaci obsahující
   způsob ozáření potraviny nebo suroviny podle jednotlivých druhů, jejich
   ozářené   množství,   označení  šarže,  jméno  objednatele  a  příjemce
   ozářených   potravin   nebo  surovin,  datum  ozáření,  druh  obalového
   materiálu   použitého   během   ozáření,  údaje  nezbytné  ke  kontrole
   ozařovacího  procesu  včetně  údajů  o  průběžné  dozimetrické kontrole
   použité  dávky  záření, detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší
   absorbovanou  dávku  záření  a  jeho povahu, odkaz na validační měření,
   údaj o zvláštních podmínkách při ozáření,

   c) dokumentaci podle písmena b) uchovávat po dobu 5 let.

   (3) Ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením lze provádět pouze
   za  předpokladu,  že  o  postupu  a  způsobu  ozařování bylo na základě
   žádosti  provozovatele  ozařovny  rozhodnuto  (dále  jen  "rozhodnutí o
   schválení  ozařovny")  Státní  zemědělskou  a  potravinářskou inspekcí;
   žádost o vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku.

   (4)  Žádost  podle  odstavce  3  musí  obsahovat jméno, příjmení, datum
   narození  a  místo  pobytu  žadatele, jde-li o fyzickou osobu, případně
   jméno,  příjmení,  datum  narození  a místo pobytu odpovědného zástupce
   žadatele,  je-li  ustanoven,  nebo  obchodní firmu a její sídlo, jméno,
   příjmení  a  místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické
   osoby,  nebo  osob,  které  jsou jeho členy, jde-li o právnickou osobu,
   adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele. Žádost podle odstavce
   3  musí být doložena povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k
   nakládání  se  zdroji  ionizujícího  záření,  včetně typového schválení
   zdroje   ionizujícího  záření,  dokumentací,  stanovící  kritické  body
   nejvyššího  přípustného  rizika možného porušení zdravotní nezávadnosti
   potravin, specifikaci zdrojů záření a sanitační řád. Podrobnosti a vzor
   žádosti podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.

   (5)  Rozhodnutí  o schválení ozařovny lze vydat za předpokladu, že byly
   splněny  podmínky pro ozařování stanovené zvláštními právními předpisy.
   Státní  zemědělská a potravinářská inspekce může rozhodnutí o schválení
   ozařovny  pozastavit  nebo  zrušit,  zjistí-li  skutečnosti, které jsou
   způsobilé  ohrozit  nebo  které  ohrožují  jeho  řádný  výkon, případně
   zjistí-li  neplnění  stanovených předpokladů a podmínek pro řádný výkon
   rozhodnutí o schválení ozařovny.

   (6)  Státní  zemědělská a potravinářská inspekce po vydání rozhodnutí o
   schválení   ozařovny   neprodleně   informuje  příslušný  orgán  Komise
   Evropských společenství o této skutečnosti a současně předá dokumentaci
   potřebnou ke schválení za účelem zveřejnění ozařovny v Úředním věstníku
   Evropských  společenství.  Státní  zemědělská  a potravinářská inspekce
   informuje   též   příslušný  orgán  Komise  Evropských  společenství  o
   případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení.

   (7)  Dovoz  potravin  nebo  surovin  ozářených  ionizujícím  zářením ze
   třetích zemí lze jen za podmínky, že

   a)  ozářené  potraviny  nebo  suroviny  splňují  podmínky  a  požadavky
   stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem,

   b)   byly  ozářeny  v  ozařovně  schválené  příslušným  orgánem  Komise
   Evropských   společenství  a  která  je  uvedena  na  seznamu  ozařoven
   zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství,

   c)  ozářená  potravina  je  doprovázena  dokumentací  s údaji o názvu a
   adrese ozařovny a dalšími údaji podle odstavce 2.

   (8)  Potraviny  nebo  suroviny  ozářené ionizujícím zářením v členských
   státech  Evropských  společenství musí být při uvádění do oběhu v České
   republice  doprovázeny  dokumentací  s údaji o jménu a adrese schválené
   ozařovny, která ozáření provedla, údajem o způsobu ozáření jednotlivých
   druhů potravin nebo surovin a jejich množství.

   § 4a

   Klasifikace těl jatečných zvířat

   (1)  Provozovatel  potravinářského  podniku provozující jatka (dále jen
   „provozovatel   jatek“),  který  poráží  jatečná  zvířata,  je  povinen
   zajistit  klasifikaci  a označení jatečných zvířat způsobem a v rozsahu
   stanoveném   přímo   použitelnými   předpisy   Evropských  společenství
   upravujícími  klasifikaci  jatečných  zvířat^4)  a  prováděcím  právním
   předpisem.

   (2)  Ustanovení  odstavce 1 se nevztahuje na provozovatele jatek, který
   poráží

   a) v ročním průměru nejvýše do 100 kusů prasat týdně,

   b) pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a
   která všechna jatečně upravená těla bourají,

   c)  jatečná  prasata,  která  jsou  na žádost žadatele dodávána pouze k
   porážce pro vlastní spotřebu,

   d) dospělý skot v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně,

   (3) Klasifikace podle odstavce 1 se dále nevztahuje na

   a) prasnice, kryptorchidy a kance, kteří sloužili k účelům plemenitby,

   b)  dospělý  jatečný  skot, který je na žádost žadatele dodáván pouze k
   porážce pro vlastní spotřebu.

   (4)  Klasifikaci  jatečných  zvířat  provádí  fyzická  osoba na základě
   osvědčení  o  odborné  způsobilosti  vydaného  ministerstvem  (dále jen
   „klasifikátor“),   a   to   způsobem   a  v  rozsahu  stanoveném  přímo
   použitelnými  předpisy Evropských společenství upravujícími klasifikaci
   jatečných   zvířat^4)  a  prováděcím  právním  předpisem.  O  provedené
   klasifikaci vystaví klasifikátor protokol.

   (5)  Předpokladem  pro  vydání  osvědčení podle odstavce 4 je zdravotní
   způsobilost, úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání
   a  2  roky  praxe,  nebo  základní  vzdělání  a  6  let  praxe v oboru,
   absolvování odborné přípravy a složení zkoušky; vyhláška stanoví způsob
   a  rozsah  odborné  přípravy,  složení zkoušek a vydání osvědčení, dobu
   jeho  platnosti  a  způsob  prodloužení osvědčení. Uznávání kvalifikace
   občanů  Evropské  unie  se  řídí  tímto  zákonem  a  zvláštním  právním
   předpisem.^4c)

   (6) Klasifikátor je povinen v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím
   dálkový    přenos   dat   sdělit   výsledky   klasifikace   příslušnému
   provozovateli  jatek,  ve  kterých  byla  provedena  porážka  jatečných
   zvířat.  Provozovatel  jatek je povinen v listinné podobě nebo způsobem
   umožňujícím  dálkový  přenos dat sdělit výsledky klasifikace dodavateli
   jatečných  zvířat  a  osobě pověřené podle plemenářského zákona vedením
   ústřední  evidence  zvířat^5).  Rozsah  uváděných  údajů  o  výsledcích
   klasifikace stanoví prováděcí právní předpis.

   (7)  Dokumentaci podle odstavce 6 uchovává provozovatel jatek po dobu 1
   roku a osoba pověřená vedením ústřední evidence zvířat po dobu 2 let.

   (8)  Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem
   dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek podle odstavce 1.

   § 5

   Balení potravin

   Provozovatel  potravinářského podniku, který uvádí potraviny nebo látky
   uvedené  v  § 2 písm. i) až l) do oběhu, je povinen používat jen takové
   obaly a obalové materiály, které

   a)  chrání  potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu
   obsahu bez otevření nebo změny obalu,

   b)  odpovídají  požadavkům  na  předměty  a  materiály  přicházející do
   přímého styku s potravinami,^6)

   c) senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu.

   Označování potravin

   § 6

   nadpis vypuštěn

   (1)   Provozovatel   potravinářského  podniku,  který  uvádí  do  oběhu
   potraviny  balené  ve  výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou
   potravinu  řádně  označit  na  obalu  určeném pro spotřebitele nebo pro
   provozovny stravovacích služeb

   a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce, nebo prodávajícího, který je
   usazen  v  členské  zemi  Evropské  unie,  nebo balírny, jde-li o osobu
   právnickou,  a  s  uvedením  svého  jména a příjmení a místa podnikání,
   jde-li  o  osobu  fyzickou. U potravin se uvede země původu nebo vzniku
   potraviny   v   případech,   kdy  neuvedení  tohoto  údaje  by  uvádělo
   spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny,

   b)  názvem  druhu,  skupiny  nebo  podskupiny  potravin  stanoveným  ve
   vyhlášce,  pod  nímž  je  potravina uváděna do oběhu. Potravina, kterou
   nelze  označit  druhem,  skupinou  nebo podskupinou vzhledem k použitým
   surovinám  nebo  použité  technologii,  se  označí  názvem odvozeným od
   základní použité suroviny nebo technologie,

   c) údajem o množství výrobku (objemem plnění nebo hmotností, pokud není
   stanoveno jinak); u pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být
   kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny,

   d)  datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze a u
   druhů potravin stanovených vyhláškou,

   e)  datem  použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných než
   pod  písmenem  d)  uvedených  druhů  potravin; výjimku tvoří potraviny,
   které podle vyhlášky nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,

   f)  údajem  o  způsobu  skladování,  jde-li o potraviny, u nichž by při
   nesprávném  skladování  mohla  být poškozena zdravotní nezávadnost nebo
   zhoršena jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem; jde-li o
   potraviny,  u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému
   poškození  jakosti  nebo  zdravotní  nezávadnosti,  uvedou se konkrétní
   podmínky  pro  uchovávání  po  otevření obalu u spotřebitele, popřípadě
   doba spotřeby potraviny,

   g)  údajem  o  způsobu  použití,  jde-li  o  potraviny,  u nichž by při
   nesprávném  použití  mohla  být  poškozena  zdravotní  nezávadnost nebo
   jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem,

   h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výživu,

   i)  údajem  o  složení  potraviny  podle použitých surovin a přídatných
   látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků,

   j)  označením  šarže,  nejde-li  o  potravinu označenou datem minimální
   trvanlivosti  nebo datem použitelnosti, pokud toto datum obsahuje den a
   měsíc,

   k)  údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak
   zvláštní předpisy,

   l)  údajem o ošetření potraviny nebo suroviny ionizujícím zářením, a to
   slovy "ionizováno" nebo "ošetřeno ionizací" anebo "ošetřeno ionizujícím
   zářením"; v případě ošetření potraviny nebo potravinové suroviny, která
   je složkou potraviny, se tento údaj uvede vedle názvu složky potraviny,

   m) údajem o výživové (nutriční) hodnotě u potravin, na jejichž obalu je
   uvedeno  výživové  tvrzení,  dále  v  případech  stanovených prováděcím
   právním   předpisem   nebo   přímo   použitelným  předpisem  Evropských
   společenství,

   n) údajem o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis,

   o) dalšími údaji, stanoví-li tak veterinární zákon^2c).

   (2)  Obaly,  jejichž  největší  plocha  povrchu  je menší než 10 cm2, a
   skleněné  lahve  určené  k opakovanému použití, které jsou nesmazatelně
   označeny,  a  které  z  tohoto důvodu nejsou opatřeny etiketou krčkovou
   nebo  rukávovou, musí být označeny minimálně údaji uvedenými v odstavci
   1 písm. b), c), d), e) a o).

   (3) Mezinárodní symbol "e" pro označení množství potraviny lze uvést na
   obalu  jen  tehdy,  pokud  byly  splněny  požadavky stanovené zvláštním
   právním předpisem.^6b)

   (4)  Jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí být údaje
   podle  odstavců  1,  2,  5  a  6  uvedeny  v  jazyce  českém,^6c) kromě
   obchodního  názvu potraviny a údajů, které nelze jednoznačně vyjádřit v
   českém jazyce.

   (5)  Potraviny nebo složky potravin nového typu se na obale určeném pro
   spotřebitele   označí  podle  odstavce  1  a  údaji  stanovenými  přímo
   použitelnými   předpisy   Evropských   společenství  upravujícími  nové
   potraviny  nebo  nové složky^6d). Potraviny nebo složky potravin, které
   jsou  geneticky  modifikovaným  organismem nebo jej obsahují nebo které
   jsou vyrobeny z geneticky modifikovaného organismu, se na obale určeném
   pro  spotřebitele  označí  podle  odstavce  1 a údaji stanovenými přímo
   použitelnými  předpisy  Evropských  společenství upravujícími geneticky
   modifikované potraviny a krmiva^6e).

   (6)  Provozovatel  potravinářského  podniku uvedený v odstavci 1 označí
   vnější  obaly,  ve  kterých  uvádí  potravinu  do  oběhu, zejména obaly
   přepravní  a  skupinové,  podle  odstavce  1 písm. a), názvem potraviny
   podle  odstavce  1  písm.  b),  datem minimální trvanlivosti nebo datem
   použitelnosti  podle  odstavce  1  písm.  d)  a  e),  údajem o ošetření
   potraviny  ionizujícím  zářením  podle  odstavce  1  písm.  l),  třídou
   jakosti,  pokud  je  stanovena  vyhláškou,  s výjimkou vnějších obalů a
   způsobu  balení,  umožňující  bez jejich porušení zjistit uvedené údaje
   přímo  na  obalu  potraviny  určeném  pro spotřebitele. Datum minimální
   trvanlivosti  nebo  datum  použitelnosti  se  nemusí uvádět na vnějších
   obalech s potravinami v případech, kdy je tak stanoveno vyhláškou.

   (7)  Pokud  potravina  v  obalu  určeném pro spotřebitele je uváděna do
   oběhu  před  prodejem  konečnému  spotřebiteli (případně distributorovi
   nebo  velkoskladu) nebo provozovně stravovacích služeb, nemusí být obal
   označen  povinnými  údaji  podle  odstavce  1. Tyto údaje však musí být
   uvedeny  v  průvodní  dokumentaci,  která  je  předána současně s touto
   potravinou nebo ještě před jejím dodáním.

   (8) Potraviny ze zemí Evropských společenství označené názvem, který je
   v  zemi původu běžně používaný po delší dobu a u něhož spotřebitel nemá
   pochybnost  z  tohoto  důvodu,  považuje se za vyhovující, i když tento
   název   neodpovídá   zcela   požadavkům  na  označení  názvu  předmětné
   potraviny.

   § 7

   Provozovatel  potravinářského  podniku,  který  nabízí  k  prodeji nebo
   prodává  spotřebiteli  potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce a bez
   přítomnosti spotřebitele, je povinen označit potravinu těmito údaji:

   a)  obchodním jménem osoby, která potravinu zabalila; u právnické osoby
   uvést  též  její sídlo, jde-li o osobu fyzickou, její trvalý pobyt nebo
   místo podnikání,

   b) názvem potraviny podle § 6 odst. 1 písm. b),

   c) údajem o množství výrobku (objemu plnění, hmotnosti),

   d)  údajem  o  složení  potraviny  podle použitých surovin a přídatných
   látek,  látek  určených  k  aromatizaci,  vitaminů, minerálních látek a
   dalších látek s nutričn