161/2004 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 30. března 2004,

   kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických
   bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.

   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. e) zákona č. 110/1997
   Sb.,  o  potravinách  a  tabákových  výrobcích  a  o  změně  a doplnění
   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona
   č. 306/2000 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

   Čl.I

   Vyhláška  č.  147/1998  Sb.,  o  způsobu  stanovení  kritických  bodů v
   technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb., se mění takto:

   1.  V § 1 písm. a) se za slova "výrobního procesu" vkládají slova "nebo
   procesu uvádění potravin do oběhu^1)".

   Poznámka pod čarou č. 1) zní:

   "1)  § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a
   o  změně  a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
   306/2000 Sb.".

   2. V § 1 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

   "k)  správnou  hygienickou  praxí  dodržování  všech  právem upravených
   hygienických  požadavků  a  povinností v procesu výroby potraviny a při
   jejím uvádění do oběhu a uplatnění hygienických pravidel odpovídajících
   obecně  uznávanému  vědeckému poznání pro dosažení a uchování zdravotně
   nezávadných   potravin.   Ministerstvo  zemědělství  zveřejní  pravidla
   správné  hygienické  praxe  ve  Věstníku Ministerstva zemědělství České
   republiky a v české technické normě,^2)

   2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
   a  doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.
   102/2001  Sb.,  zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona
   č. 277/2003 Sb.".

   3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

   "(1) Systém kritických bodů se upravuje

   a)  v  případě  výroby potravin pro každý výrobní proces odděleně podle
   druhu  potraviny, s přihlédnutím ke způsobu a rozsahu výroby potravin v
   příslušném potravinářském podniku,^3)

   b)  v  případě  uvádění  potravin  do  oběhu  pro  každý proces uvádění
   potravin  do oběhu odděleně podle skupiny potravin stejného charakteru,
   s   přihlédnutím  ke  způsobu  a  podmínkám  jejich  uvádění  do  oběhu
   příslušným potravinářským podnikem.
   V  rámci  systému  kritických  bodů  může  provozovatel potravinářského
   podniku uplatnit pravidla správné hygienické praxe.

   3)  Čl.  3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
   ze  dne  28.  ledna  2002,  kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
   potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a
   stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.".

   4.  V  §  2  odst.  2 se za slova "postupu výroby" vkládají slova "nebo
   uvádění do oběhu", za slova "výrobního postupu" se vkládají slova "nebo
   při  uvádění  do  oběhu"  a za slova "výrobní postup" se vkládají slova
   "nebo uvádění do oběhu".

   5.  V  §  2 odst. 3 se za slova "výrobním procesu" vkládají slova "nebo
   při  uvádění  do  oběhu"  a za slova "rozsahu výroby" se vkládají slova
   "nebo uvádění do oběhu".

   6.  V  §  2  odst.  5 se slovo "výrobce" nahrazuje slovy "provozovatele
   potravinářského podniku".

   7.  V  §  2 odst. 6 písm. b) se za slova "nezávadné potraviny" vkládají
   slova  "nebo  uchování  nezávadnosti  potravin  při  jejich  uvádění do
   oběhu".

   8. V § 2 odstavec 7 zní:

   "(7)   Pokud  provozovatel  potravinářského  podniku  uplatní  pravidla
   správné  hygienické praxe podle odstavce 1 a analýzou nebezpečí prokáže
   schopnost  těmito pravidly toto nebezpečí ovládat, může systém a rozsah
   kritických bodů těmto pravidlům přizpůsobit.".

   9.  V  §  2 odst. 9 písm. a) se za slovo "procesu" vkládají slova "nebo
   procesu uvádění do oběhu".

   10.  V  §  2  odst.  9  písm.  b) se slovo "výrobního" nahrazuje slovem
   "příslušného".

   11.  V  §  2  odst.  9  písm.  c)  se  slovo "výrobcem" nahrazuje slovy
   "provozovatelem potravinářského podniku".

   12.  V  §  2  odst.  9  písm.  e)  se  slovo  "výrobce" nahrazuje slovy
   "provozovatele potravinářského podniku".

   13. V § 2 odst. 10 věta druhá zní: "Nápravná opatření zahrnují opatření
   pro nakládání s potravinou, nebo skupinou potravin stejného charakteru,
   vyrobenou nebo uvedenou do oběhu v nezvládnutém stavu, včetně zjištění,
   zda vyhovuje z hlediska zdravotní nezávadnosti.".

   14.  V  §  2  odst.  12  se slova "ve výrobním procesu" zrušují a slovo
   "výrobce" se nahrazuje slovy "provozovatel potravinářského podniku".

   15. V § 2 odstavec 13 včetně poznámek pod čarou č. 4) a 5) zní:

   "(13)  Provozovatel  potravinářského  podniku,  který vyrábí potraviny,
   uchovává  dokumentaci nejméně 1 rok po ukončení výroby dané potraviny a
   záznamy  nejméně  1  rok  po  ukončení data minimální trvanlivosti nebo
   použitelnosti.  U potravin, které se datem minimální trvanlivosti podle
   zvláštního právního předpisu^4) nemusí označovat, se záznamy uchovávají
   nejméně  1  rok  od  data  jejich  výroby,  s výjimkou konzumního lihu,
   lihovin  a  ostatních  alkoholických  nápojů  s  obsahem  alkoholu 10 %
   objemových  a  více  a  přírodních  sladidel^5)  v pevném stavu, kde se
   záznamy uchovávají nejméně 5 let od data jejich výroby.

   4) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových
   výrobků,  o  přípustné  odchylce od údajů o množství výrobku označeného
   symbolem  "e",  ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003
   Sb.

   5)  Vyhláška  č.  76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní
   sladidla,  med,  cukrovinky,  kakaový  prášek  a  směsi kakaa s cukrem,
   čokoládu a čokoládové bonbony.".

   16. V § 2 se doplňuje odstavec 14, který zní:

   "(14)  Provozovatel  potravinářského  podniku, který uvádí potraviny do
   oběhu,  uchovává  dokumentaci a záznamy 1 rok po uvedení potraviny nebo
   skupiny potravin stejného charakteru do oběhu.".

   17. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

   "§ 2a

   Ustanovení § 2 odst. 5, § 2 odst. 12 písm. a) bodů 1 až 3 a body 1 až 4
   přílohy  se  nevztahují na provozovatele potravinářského podniku, který
   uvádí potraviny do oběhu.".

   Čl.II

   Přechodná ustanovení

   (1)  Provozovatel  potravinářského  podniku,  který  vyrábí  nebo uvádí
   potraviny   do   oběhu,  postupuje  při  uplatňování  pravidel  správné
   hygienické  praxe podle těchto pravidel, která byla do nabytí účinnosti
   této   vyhlášky   zveřejněna   Ministerstvem  zemědělství  ve  Věstníku
   Ministerstva  zemědělství  České  republiky, a po jejich zapracování do
   české technické normy^2) podle § 1 písm. k) postupuje podle této normy.

   (2)  Provozovatel  potravinářského  podniku,  který  uvádí potraviny do
   oběhu,  stanoví  systém  kritických  bodů,  případně  uplatní  pravidla
   správné  hygienické  praxe  podle  §  2  odst.  1, ověří jejich správné
   fungování  a  upraví tento systém nejpozději do 30. dubna 2005 tak, aby
   odpovídal požadavkům zákona a této vyhlášky.

   Čl.III

   Účinnost

   Tato  vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
   republiky k Evropské unii v platnost.

   Ministr:

   Ing. Palas v. r.